Language Assistance Services

RWJBarnabas Health provides free language services, including qualified interpreters, to people whose primary language is not English. The following Language Assistance Services information is provided in multiple languages.

Español
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-844-465-9474

繁體中文
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。
致电1-844-465-9474

한국어
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
1-844-465-9474로 전화하십시오.

Português
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.
Ligue para 1-844-465-9474

ગુજરાતી
સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે.
1-844-465-9474 પર કૉલ કરો

Polski
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.
Zadzwoń pod numer 1-844-465-9474

Italiano
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti.
Chiamata 1-844-465-9474

العربية
ملحوظة: إذا كنت تتحدث العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.
اتصل بالرقم 1‎-844-465-9474

Tagalog
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.
Tumawag sa 1-844-465-9474

Русский
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
Позвоните по номеру 1-844-465-9474

Kreyòl Ayisyen
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.
rele 1-844-465-9474

हिंदी
ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं, तो मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।
1-844-465-9474 को कॉल करें

Tiếng Việt
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.
Gọi 1-844-465-9474

Français
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.
Appelez au 1-844-465-9474

اُردُو
خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال
1-844-465-9474 کال کریں

עברית
לידיעתך: אם הנך דובר עברית, שירותי עזרה בשפה, זמינים עבורך חינם.
נא התקשר 1-844-465-9474